Vecka 22, 2018

Fortfarande torrt på de flesta håll.

Varmt och torrt väder dominerar fortfarande, och inget tydligt väderomslag verkar vara i sikte. Därmed är situationen för kvävegödsling i höstvete fortfarande densamma som vid förra veckans Yara N-Prognos.

Väletablerade höstvetebestånd som fått regn efter huvudgivan fortsätter att ta upp kväve, och har troligtvis redan fått en kompletteringsgiva. Annars är kompletteringsgiva aktuell så snart det finns förutsättningar för regn.

För tunnare bestånd med sämre rotutveckling och utan nederbörd efter huvudgivan är det troligt att det fortfarande finns kväve kvar i marken som grödan inte hunnit utnyttja.

I sena bestånd kan kompletteringsgödsling också bli aktuell om det finns förutsättningar för regn.

Vi har gjort våra mätningar 27-28 maj, och de höstveteförsök vi mäter i var då i stadium 39-59.

Diagram Lund Yara N-prognos höstvete v 22 2018

I axgång, stadium 53. Sen huvudgiva (28 april), och otillräcklig nederbörd därefter gör att en del av tillfört kväve fortfarande inte tagits upp. Ingen kompletteringsgiva har getts. Litet kväveupptag sedan förra veckan. Sort Ellvis, sått 25 september.

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos v 22 Höstvete 2018

Tunt bestånd i axgång, stadium 59. Markens kväveleverans är låg. Även här är huvudgivan lagd sent, 27 april, och kväveeffekten hittills svag. Ingen kompletteringsgiva har lagts. Litet kväveupptag sedan förra veckan. Sort Norin, sått 30 september.

Diagram Borrby höstvete Yara N-prognos v 22 2018

Bra bestånd i stadium 41. Inget regn efter huvudgivan gör att kväveeffekten hittills är svag. Ingen kompletteringsgiva har lagts. Litet kväveupptag sedan förra veckan. Sort Brons, sått 26 september.

Diagram Mörbylånga höstvete v 22 2018 Yara N-Prognos

Svagt bestånd i stadium 41. Huvudgivan av kväve lagd sent, 2 maj, med mycket begränsat upptag hittills på grund av torkan. Ingen kompletteringsgiva har lagts. Litet kväveupptag sedan förra veckan. Sort Reform, sått 16 oktober.

Diagram höstvete Harplinge Yara N-Prognos v 22 2018

Bra bestånd i stadium 43. För en uppskattad skörd på 10,5 ton ser kvävebehovet ut att hamna runt 217 kg N/ha totalt. Grundgivan 160 kg N/ha har därför kompletterats i st 37 med 47 kg N som Kalksalpeter. Senaste mätningen osäker. Sort Praktik, sått 29 september.

Diagram Grästorp höstvete Yara N-Prognos v 22 2018

Bra bestånd i stadium 45. Markens kväveleverans är mycket låg och man har tydligt sett att lägre kvävegivor halkat efter i kväveupptag, vilket tyder på att kvävet börjar ta slut. Bra utveckling så här långt gör att skördenivån bedöms kunna bli 10,5 ton/ha vilket ger ett totalt kvävegödslingsbehov runt 270 kg N/ha. Utöver tidigare lagda 160 kg N har vi kompletterat i st 37 med 94 kg N som Kalksalpeter. Sort Ellvis.

Diagram Lidköping höstvete Yara N-Prognos v 22 2018

Stadium 45. Bra bestånd som bedöms kunna avkasta bra. Ganska hög markkväveleverans gör att 230 kg N/ha totalt beräknas räcka till 12 ton/ha i skörd. Utöver tidigare lagda 160 kg N har vi kompletterat i st 37 med 61 kg N/ha som Kalksalpeter. Vi har ett betydligt ytterligare kväveupptag sedan förra veckan. Sort Reform, sått 28 september.

Diagram Vikingstad höstvete Yara N-Prognos v 22 2018

Stadium 45. Trots sen huvudgiva (7 maj) har fältet efter regn haft en bra utveckling under senaste veckan. Måttlig kväveleverans från marken. Grödan har tagit upp ytterligare kväve sedan förra veckan, och kvävet börjar nu ta slut på de lägre gödslingsnivåerna. Kompletteringsgödsling bör göras om det finns förutsättning för regn. Sort Norin, sådd 28 september.

Diagram Vintrosa höstvete Yara N-Prognos v 22 2018

Stadium 39. Låg till måttlig markkväveleverans och ett bra bestånd med god effekt av tidigare gödslingar. Platsen brukar kunna ge god skörd och har normalt hög optimal kvävenivå. Vi räknar med 11 ton/ha och ett totalt kvävebehov runt 245 kg N/ha. Vi har kompletterat grundgivan på 160 kg N/ha med 72 kg N/ha som Kalksalpeter i st 32. Försöket har ett betydligt kväveupptag sedan förra veckan. Sort Ellvis, sått 18 september.

Diagram Västerås höstvete Yara N-Prognos v 22 2018

Stadium 41. Fortfarande lågt kväveupptag, Ingen kompletteringsgödsling aktuell för närvarande. Sort Julius.

Diagram Uppsala höstvete Yara N-Prognos v 22 2018

Stadium 41. Låg markkväveleverans, men bra utveckling och kväveupptag i gödslade led. Visst kväveupptag sedan förra veckans mätning, särskilt vid högre gödslingsnivåer, vilket tyder på att kvävet nu börjar ta slut. Kompletteringsgödsling bör göras om det finns förutsättning för regn. Sort Julius sådd 27 september.