Bra skördeutsikter vid sista kväveprognosen!

Årets kväveprognosförsök i höstvete ser mycket bra ut och vi avslutar nu årets mätningar med stora förhoppningar om utfallet. Detsamma gäller odlingen i allmänhet, på många håll ser spannmålen bättre ut än någonsin. Med den väderprognos vi har just nu, måttlig värme och ostadigt, är det väldigt osannolikt att skörden av stråsäd skall bli något annat än hög till mycket hög, även om vi skulle drabbas av torka längre fram. Fortfarande kan kompletteringsgödslingar vara aktuella i både höstvete och vårsäd, både för att höja skörden och för att säkra rätt proteinhalt vid förväntat höga skördenivåer.

Höstvete

Alla de fält vi mäter kväveupptag i för vår kväveprognos har nu gått i ax, och för de flesta avslutade vi mätningarna förra veckan. I de fält vi mätt denna vecka, ser vi ett stort kväveupptag sedan förra veckan och tydligt större kväveupptag på de högre kvävenivåerna. Det stämmer väl med den allmänna bilden, vi har överlag mycket kraftiga bestånd med stor skördepotential. Fortfarande kan tilläggsgödslingar vara aktuella, dels i de senast utvecklade fälten, men också i alla de fält som nu ser riktigt bra ut, och där man kan behöva en sen komplettering för att höja skörden ytterligare och säkra rätt proteinhalt. För detta rekommenderas Kalksalpeter, med dokumenterat snabb och hög kväveeffektivitet.

Kvävebehov vid olika skördenivåer och varierande markleverans av kväve.

Höstvete.PNG

Vårkorn och havre

I vårkorn har många redan gjort eventuell kompletteringsgödsling, men det är värt att påminna om möjligheten att påverka proteinhalten med en sen gödsling, särskilt för att få rätt proteinhalt i maltkorn, men även vid odling för eget foder. I havre kan kompletteringsgödsling för skörd och proteinhalt göras ända fram till vippgång.

Kvävebehov vid olika skördenivåer och varierande markleverans av kväve.

Vårsäd.PNG

Vårvete

I vårvete har de flesta gjort en första komplettering, och det är på många håll dags att ta ställning till sista kompletteringsgivan i axgång. 

Kvävebehov vid olika skördenivåer och varierande markleverans av kväve.

vårvete.PNG

Mätningar och gödslingsrekommendationer i våra prognosfält:

Tänk på att det kväve vi mäter är i ovanjordisk bladmassa, vi räknar med att det finns ungefär lika mycket till i rotsystemet i tidiga stadier, fram till flaggbladsstadiet. Efter axgång blir mätningarna mindre säkra, och det kväve som funnits i rotsystemet kommer efterhand att flyttas upp i växten och lagras in i kärnorna.

Tack för i år!

Vi vill passa på att tacka personalen på Hushållningssällskapen och Lisbeth som mäter åt oss i sydligaste Sverige för att ni ställer upp på ett fantastiskt sätt!

Grästorp Yara N-Prognos v 24 2019

Grastorpweb.jpg

Grästorp, Västergötland. Sorten är Reform, i full axgång (DC 59). Markkväveleveransen är låg, men marken brukar kunna ge bra skördar och svarar väl på kvävegödsling, vilket syns tydligt på de senare veckornas upptagskurvor, med högt kväveupptag, särskilt på de högre gödslingsnivåerna.  Här räknar vi med en skörd på 11 ton/ha. Vi har kompletterat grundgödslingen på 140 kg N med 62 kg N i DC 37 och ytterligare 54 kg N i DC 47 som Kalksalpeter.

Vikbolandet

Vikbolandetweb.jpg

Vikbolandet, Östergötland. Sorten är Reform, mitt i axgång (DC 55) Här är markleveransen av kväve hög, men ändå ser vi en kraftig respons på kvävegödsling, också på de högre gödslingsnivåerna. Vi har räknat med en skörd på 10 ton. Med denna höga markleverans innebär det att grundgivan på 140 kg N har kompletterats med 40 kg N som Kalksalpeter.

Klockrike v 24 2019

Klockrikeweb.jpg

Klockrike, Östergötland. Sorten är Reform, mitt i axgång (DC 55). Markkväveleveransen är hög, men vi har ändå ett kraftigt kväveupptag i gödslade led den senaste veckan. Vi räknar här med en skörd på 10 ton. Utöver grundgivan på 140 kg har vi lagt en komplettering på 40 kg N som Kalksalpeter.

Västerås v 24 2019

Västeråswebb.jpg

Västerås, Västmanland. Sorten är Julius, snart i full axgång (DC 57). Ganska låg kväveleverans från marken. Grödan ser mycket bra ut, så vi räknar med en skörd på 11 ton/ha.  Vi har kompletterat grundgivan på 140 kg/ha med 50 kg N i DC 41 och sedan ytterligare 50 kg N i DC 49 som Kalksalpeter.