Integritetspolicy för marknadsföring


Integritetspolicy för marknadsföring

I den här integritetspolicyn beskrivs hur dina personuppgifter behandlas och skyddas när du samtyckt till att ta emot skräddarsydd elektroniskt marknadsföring från Yara AB. Sådan marknadsföring kan t.ex. bestå av agronomisk och kommersiell rådgivning, nyhetsbrev, kampanjer eller inbjudningar till och information om olika evenemang. Genom att samtycka till att ta emot elektronisk marknadsföring från oss bekräftar du att du fått information om hur vi behandlar dina personuppgifter och att du samtycker till att uppgifterna behandlas för de ändamål som anges i rutan och som beskrivs närmare i denna integritetspolicy.

1. Vem ansvarar för behandlingen? 

Det nationella Yara-företaget är ansvarigt för de personuppgifter du delger oss, och ansvarar för att behandla uppgifterna i enlighet med den lokala dataskyddslagstiftning genom vilken EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) implementerats och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) från och det datum då den träder i kraft. 

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig när du lämnar uppgifter till oss och om du använder någon av våra service funktioner. De personuppgifter vi behandlar i detta sammanhang är namn, adress, e-mail och telefonnummer.  

Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna skicka dig skräddarsydd marknadsföring och agronomiska och kommersiella tips, för analysändamål samt för att kunna skicka ut nyhetsbrev, kampanjinformation och inbjudningar till olika evenemang så som mässor, möten, utbildningar eller webbinarier. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, som du har rätt att återkalla närhelst du vill genom att kontakta oss på adressen privacy.global@yara.com. I vissa fall är den rättsliga grunden för vår uppgiftsbehandling att den är nödvändig för ändamål kopplade till vårt berättigade intresse av marknadsföring och av att skapa kundprofiler för att kunna skräddarsy våra erbjudanden och tjänster efter kundernas behov, så länge kundernas rätt till personuppgiftsskydd inte väger tyngre än detta intresse. I detta hänseende behandlar vi uppgifter om kundens inköpshistorik och preferenser för att skapa oss en bättre bild av kundens utmaningar och behov. Du har rätt att motsätta dig sådan behandling som beskrivs närmare i avsnitt 4.

När vi ingår avtal med dig om försäljning av produkter eller tjänster är den rättsliga grunden för vår behandling att den är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig eller för att vidta åtgärder som du begärt innan avtalet ingåtts.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som bedriver verksamhet eller arbetar åt oss och enligt våra anvisningar som personuppgiftsbiträden endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy och i enlighet med aktuella avtal om uppgiftsbehandling. I den mån det är nödvändigt delar vi också dina personuppgifter med andra Yara-företag och med våra noggrant utvalda affärspartner i den mån som krävs för att tillhandahålla den tjänst du har beställt eller, om du har samtyckt till röjande av uppgifterna, för de ändamål som anges i samtyckesförklaringen.

3. Hur länge lagras dina personuppgifter? 

Vi lagrar dina uppgifter så länge du är registrerad hos oss och upp till 2 år efter den senaste kommersiella kontakten eller interagerandet, såvida vi inte enligt lag måste behålla uppgifterna längre. Därefter raderas eller anonymiseras dina personuppgifter.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång per år) få tillgång till de personuppgifter vi har registrerat om dig genom att kontakta oss på adressen dataprivacy@yara.com. Om du personuppgifter vi har lagrat om dig är felaktiga, inkorrekta eller irrelevanta kan du begära få dem rättade eller raderade. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller motsätta dig profilering genom att kontakta oss på adressen privacy.global@yara.com.

För att säkerställa att vi ger dig tillgång till rätt persons uppgifter kräver vi att du skriver under begäran om tillgång och skickar den per post till vår postadress eller att du på annat sätt styrker din identitet.

5. Var lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifterna inom EU/EES och anlitar en extern tjänsteleverantör med bas i USA för behandling av uppgifterna. Den rättsliga grunden för sådana överföringar är dels personuppgiftsbiträdets bindande företagsbestämmelser, dels den s.k. skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Om vi överför dina personuppgifter från ett Yara-företag till ett annat är den rättsliga grunden för överföringen Yaras bindande företagsbestämmelser. Se den offentliga versionen av Yaras dataintegritetsdirektiv för data från kunder, leverantörer och affärspartner.

6. Informationssäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk eller ändringar. Vi begränsar tillgången till personuppgifterna till de medarbetare som har ett tydligt verksamhetsbehov. 

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi meddelar dig i förväg, via e-post eller på annat tydligt sätt, om vi gör några större ändringar av denna integritetspolicy eller några ändringar som eventuellt har att göra med eller påverkar dina rättigheter. Alla sådana ändringar offentliggörs i denna integritetspolicy. Om du efter en sådan ändring inte längre vill vara registrerad hos oss kan du avregistrera dig genom att kontakta oss på adressen privacy.global@yara.com.

8. Information angående den personuppgiftsansvarige

Yara AB
Östra Varvsgatan 4

211 75 Malmö

 

Organisationsnr: 556042-6792
E-post: dataprivacy@yara.com
Telefon: 010-139 6000

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2018-03-26.