Gödslingsbehov till höstsäd 2018?

Efter en rekordtidig skörd finns det nu god tid för att etablera höstsäd riktigt väl. På de flesta håll har det nu också kommit tillräckligt med regn för att kunna åstadkomma ett bra såbruk och en god etablering.

Augusti 2018

De flesta har i år drabbats av en betydligt lägre skörd än vanligt vilket gör att bortförseln av växtnäring med kärnskörden är mindre. Å andra sidan har många också skördat halm vilket innebär en ytterligare bortförsel av näring.

Behov och balans

Höstsäd behöver tillgång på fosfor och kalium på hösten för rotutveckling, bestockning  och vinterhärdighet. Om man har låga markvärden av fosfor (låg klass III eller ännu lägre) behöver höstvete definitivt höstgödslas med fosfor.

Läs gärna försöksrapport från Sverigeförsöken 

Rapport

 

Överskott av fosfor på grund av mindre bortförsel med kärna och halm än man gödslat för kommer naturligtvis kommande grödor tillgodo men vid låga fosforvärden kan man inte räkna med att fosforn är direkt tillgänglig för grödan nu i höst,  utan det blir ett tillskott i markens långsiktiga fosforbalans. Har man låg fosforstatus i marken bör man därför även i höst gödsla enligt normal rekommendation.

Räkna med halmen

Bortförseln av växtnäring med halm, särskilt kalium, underskattas ofta. I år har många som kanske inte normalt skördar halm gjort det och förs halmen bort från gården behöver det kompenseras. Även vid liten halmskörd blir det mängder som har betydelse.

Exemplet nedan visar P- och K-balans vid 6 tons kärnskörd. Det är tydligt att de ofta använda NPK-produkterna med relativt låg halt P och K inte räcker till för att balansera bortförseln fullt ut, och ännu värre blir det om man för bort halmen.

Nästa tabell visar hur det ser ut om man med samma gödsling i stället bara får halv kärn- och halmskörd. Då får vi ett överskott av fosfor som bidrar till markens fosforförråd, men om vi tar bort halmen har vi även här fortfarande ett underskott.

Detta innebär att det på kaliumsvaga jordar (som lätta jordar och ibland också lerjordar, t ex i Skåne)  är lika viktigt som vanligt att kaliumtillförseln blir tillräcklig.

Produktval

Till höstvete på kaliumsvaga jordar och till höstkorn generellt rekommenderar vi i första hand YaraMila Höst 8-10.5-20 Mangan. Den ger en balanserad tillförsel, inklusive mangan för förbättrad övervintring.

Mer om gödsling till höstsäd