Bladgödsling


Komplettera med bladgödsling

Vid ogynnsamma tillväxtbetingelser, när grödan är stressad eller när stråsäden är inne i en tillväxtfas uppstår lätt en obalans i växtnäringstillförseln. Då kan det vara motiverat med en eller flera bladgödslingar med YaraVita Gramitrel eller YaraVita Mancozin. Produkterna är speciellt utvecklade för motverka de vanligaste bristerna i stråsäd. 

I stråsäd är manganbrist den vanligaste bristsjukdomen. Brist uppträder framförallt på lätta, porösa jordar och vid höga pH-värden. Det är viktigt att vara uppmärksam på att manganbrist även kan uppträda på hösten i höstsäd och medföra dåligt övervintrande bestånd. Bladgödsling på hösten kan behövas på lätta jordar men också på lerjord vid torr väderlek där såbädden är kokig.

Bladgödsling utförs med YaraVita Kombiphos, YaraVita Gramitrel eller YaraVita Mancozin.