Rätt start för höstrapsen

Förutsättningarna för en god rapsskörd skapas redan på hösten. Höstraps är en näringskrävande gröda, därför är det viktigt att säkra tillgången av alla viktiga näringsämnen för en bra etablering, god vinterhärdighet och god skörd.

Juli 2018

Höstraps har stort behov av kväve på hösten, och dessutom ett betydligt större behov av svavel än t ex spannmål. Rapsen är också känsligare än spannmål för dålig tillgång på fosfor, kalium och bor, alla dessa näringsämnen är av stor betydelse för övervintringen. Fosfor är särskilt viktig, eftersom den är nödvändig för rottillväxten, och ett väl utvecklat rotsystem är naturligtvis viktigt för ett bra utnyttjande av kväve men också alla andra växtnäringsämnen. YaraMila Raps är skräddarsydd för rapsens behov, och har visat sig vara ett utmärkt sätt att öka odlingssäkerheten och lägga grunden för en god skörd.  

YaraMila Raps på hösten – och på våren

En höstgiva på 350 kg YaraMila Raps/ha ger 60 kg N, 17 kg P samt 35 kg K, och lägger en bra grund för etablering och övervintring. Om möjligt bör gödseln radmyllas/placeras för maximalt växtnäringsutnyttjande. Givan motsvarar fosforgödslingsbehovet för 3,5 ton raps på en jord i fosforklass IV A. Vid högre skördenivåer och/eller lägre fosforstatus på jorden behövs mer fosfor och kalium. Därför är det i många fall aktuellt att lägga även första vårgivan i form av YaraMila Raps.

Läs mer om gödsling till oljeväxter