Optimera din spridning

En grundförutsättning för bästa odlingsekonomi är att växtnäringen sprids jämnt och i rätt mängd över den önskade spridningsbredden. Vi försöker alltid göra vårt bästa för att förse dig med högkvalitativ produkt, men till syvende och sist avgörs spridningsresultatet ute på fältet. Det är bara den som utför gödslingen med noggrannhet och uppmärksamhet som kan säkra ett gott utfall.

Yara Quality Test

Med Yara Quality Test kan du själv mäta granulens hållfasthet och storleksfördelning för att säkra bästa möjliga spridning. Genom att välja ut minst 5 granuler av mätning av hållfastheten med varierande storlek kan du göra en representativ mätning med hjälp av vår F-indikator.

Med D-indikatorn ser du lätt om storleksfördelningen är rätt. Den består av fyra fack som skiljs åt med tre såll av olika grovlek. Huvuddelen av den testade produkten ska vara i de två mellersta facken.

Spridaren

 • Rengör spridaren regelbundet, såväl under som efter körning. Spola den med vatten efter varje dags körning.
 • Täck över behållare och utmatning om spridaren står fylld med gödsel under ett uppehåll.
 • Förse spridaren med ett galler över behållaren, maskvidd ca 10 mm. Det minskar risken för stopp i utmatningen.
 • Håll spridaren i god kondition enligt instruktionsboken. 

Inställning av spridare

 • Läs instruktionsboken! Följ noga spridartillverkarens rekommendationer för inställning och kalibrering.
 • Ställ in centrifugalspridaren efter rätt spridningstabell. Uppdaterade tabeller för Yaras gödselmedel finns på de ledande spridartillverkarnas hemsidor. OBS! Ibland tillverkas en gödselprodukt i mer än en fabrik. Produkten får då olika spridningsegenskaper vilket framgår av spridningstabellerna. Läs därför alltid noga på säcken. 
 • Kontrollera utmatad mängd inför varje gödslingstillfälle, se spridarens instruktionsbok.
 • Gör test av spridningsbild med hjälp av spridarbackar innan spridningen påbörjas. Läs mer om Yara Spridarbackar och hur du beställer dem.

Spridning

 • Håll rätt köravstånd i fält. Om inte fasta körspår har anlagts vid sådd, markeras rätt köravstånd med skum, färg, käppar eller på annat sätt. Ögonmått är inte tillförlitligt.
 • Använd kantspridningsutrustning och håll säkerhetsavstånd.
 • Sprid inte när det blåser kraftigt. Centrifugalspridare är oftast mer känsliga än rampspridare. Sidvind förflyttar hela spridningsbilden sidleds. Vid motvind kan det bildas turbulens eller vindskugga precis bakom traktorn.
 • Var observant vid hög luftfuktighet. Vissa gödselmedel tar upp mer fukt än andra.
 • Håll jämnt varvtal. Skillnader i varvtal på 10-20 % ger tydliga utslag på jämnheten.
 • Kör inte för fort. Ju fortare du kör, desto större  inverkan får ojämnheter i marken. Högre fart medför också att påfrestningen på tallrikarna ökar eftersom mer gödsel per tidsenhet matas ut. Detta kan leda till ojämn spridning. 
 • Kontrollera spridningsresultatet kontinuerligt. Bland annat kan höjden på en hydraulburen spridare behöva justeras. På en rampspridare kan slitna knastervalsar i utmatningen, veck och hål på slangar orsaka ojämn spridning. Läs mer i instruktionsböckerna.

Med hjälp av Yara spridarbackar kan du kontrollera spridarbilden för centrifugalspridare.