Gödsling av höstkorn

En bra utvecklad planta på hösten är avgörande för höstkornodling. Med en fin höstetablering presterar höstkorn en skördenivå som gör den intressant på många gårdar. Höstkornets tidiga tillväxt ger bra utnyttjande av vinterns markfukt i försommartorra områden. Dess tidiga skörd ger dessutom gott utrymme för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd av en efterföljande höstgröda.

Starta plantan med YaraMila Höst

Gödslingsstrategiförsök i höstkorn talar sitt tydliga språk. På jordar i klass II och III för fosfor och kalium gav en höstgödsling med YaraMila höst 8-10,5-20 Mn en skördeökning på i medeltal 800 kg/ha. På jordar med manganproblematik kan merskörden vara betydligt större. För bästa resultat, så höstkornet i rätt tid, sörj för en bra etablering och gödsla vid sådd med 150 – 200 kg YaraMila Höst.

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Riktvärden för total kvävegiva i höstkorn med stråsäd som förfrukt, kg N/ha
OBS! Justera riktvärdet efter markens egen mineralisering. (Klicka på tabellen för större bild)

Höstvete.JPG

* Används Kalksalpeter kan givan sänkas med 10%

Kom igång på våren med en startgiva

Många höstkornfält mår bra av en tidig startgiva i mars med ca 30-60 kg N som YaraBela Axan. En startgiva sätter igång plantans bestockning och ser till att det finns kväve för plantas behov under tidig vår. Startgiva ska ges med förstånd och eftertanke, ett mycket tätt bestånd ska inte ha startgiva, då riskerar man liggsäd. En tidig startgiva ska inte vara för stor, då riskerar man både kväveförluster och liggsäd. Ju senare startgivan läggs ju högre giva. Glöm inte att lägga ut dina Nollrutor redan vid startgivan!

Huvudgiva i rätt tid

I april när tillväxten kommit igång men innan stråskjutningen så är det dags för huvudgivan. Den ska vara så stor så att den täcker kvävebehovet för en skörd på den lägsta nivån som man kan bedöma rimlig. Som huvudgiva rekommenderar vi YaraBela Axan, då får plantan både snabbverkande nitratkväve och ammoniumkväve som är lite långsammare men minskar risken för förluster vid stora regnmängder. Dessutom ger YaraBela Axan en väl avvägd svavelmängd.

Kompletteringsgiva

I mitten av stråskjutningen är det dags att bedöma behovet av en kompletteringsgiva. Ett fint bestånd med hög skördepotential och dessutom inte alltför torrt väder i prognosen motiverar ofta en komplettering, i alla fall om inte huvudgivan varit mycket stor. Gör en bedömning av markleveransen med Nollruta, tabellrekommendationer är angivna utifrån en medelhög markleverans. Anpassa din egen fältgiva både ner och upp vid behov. Använd YaraLiva Kalksalpeter som förstahandsval om våren är torr och små mängder regn väntas den närmsta tiden. YaraBela Axan fungerar också bra, speciellt om det finns lite mer markfukt och om en fuktigare period väntas efter gödslingen.