Kvävebrist förvärras av

  • Lågt eller högt pH
  • Sandiga och lätta jordar (utlakning)
  • Låg mullhalt
  • Torra förhållanden
  • Stora nederbördsmängder eller för riklig bevattning (risk för utlakning)
  • Tillförsel av stora mängder ej förmultnat organiskt material t ex trädgårdsavfall eller stallgödsel
  • Snabbt växande gröda

Kväve är viktigt för

  • Förbättrad grödutveckling
  • Ökad skörd