Huvudgivan

Skillnaderna i effekt mellan olika gödslingstekniker och olika gödselmedel är större i vårsäd än i höstsäd på grund av vårsädens snabba utveckling i kombination med en ofta torr såbädd och en svagare rotutveckling. Vårsäden är känsligare än höstsäden för låg tillgång på P, K och S.

En allsidig växtnäringstillförsel har stor betydelse för att grödans tillväxt inte ska bli begränsad. Gödselgivan vid sådd bör därför innehålla all fosfor och kalium som grödan behöver. Svavel ska också tillföras eftersom svavel är nödvändigt för proteinbildningen och inte får vara en begränsande faktor. YaraMila-produkterna är väl anpassade för vårvetets huvudgiva. Kombisådd med YaraMila ger inte bara bästa växtnäringseffekten av N, P och K, utan också samspelseffekter som gynnar grödan.