Svavel till vall


Vallens svavelbehov av svavel är relativt stort och svavelgödsling är oftast en mycket lönsam åtgärd. I försök har konstaterats en merskörd på i genomsnitt 590 kg ts/ha. En vall behöver gödslas med 15-30 kg svavel/hektar och år. Den lägre givan används vid regelbunden tillförsel av stallgödsel. Hela svavelgivan kan ges till förstaskörden alternativt delas upp mellan de olika delskördarna eftersom svavel inte lyxkonsumeras av grödan.

Stallgödselns låga mängd växttillgängligt svavel medför att den behöver kompletteras med extra svavel. I blandvallar fixerar klöver en del kväve men svaveltillskottet från mineralgödsel behöver vara lika stort som i gräsvallar. När givan mineralgödsel är låg på grund av användning av flytgödsel eller högre baljväxtandelar rekommenderas YaraBela Sulfan som kompletterande gödselmedel på grund av sin högre svavelhalt. Vid normala kvävegödslingsnivåer fungerar YaraBela Axan bra.

Vallskörd, hand med gräs

Vad behöver dina kor och din vall?

Med hjälp av resultaten från mineraldelen i din foderanalys beräknar Vallverktyget växtnäringsstatusen.  Vallverktyget är utvecklat för vallfoder till mjölkkor samt snabbväxande nöt och lamm. 

Beräkna här