Välj rätt växtnäringsprodukt till vall


Utgångspunkten är att man vid gödslingsplaneringen i första hand tar hänsyn till kväve- och kaliumbehovet. Produktvalsråden i tabellen nedan är generella och ska ses som exempel. 

Om kaliumvärdena är höga bör man i största möjliga mån försöka undvika stallgödsel till förstaårsvallarna och istället styra stallgödseln till andra- och tredjeårsvallarna. Vid begränsade mängder stallgödsel prioriteras spridningen till återväxt och äldre vallar.

På de flesta gårdar som odlar vall finns även tillgång till stallgödsel. Innehållet av växtnäring i stallgödsel från nötkreatur och vallens växtnäringsbehov passar bra ihop. Det finns riktvärden för växtnäringsinnehållet i stallgödsel, men variationen är stor. En egen aktuell analys rekommenderas därför.

Förstaskörd

När kaliumbehovet är litet (mindre än 60 kg/ha) behöver man inte tillföra något kalium till första skörden. Gödsling med Axan eller Sulfan räcker för att täcka vallens kväve- och svavelbehov. Vid högre kaliumbehov och om det finns behov av fosfor väljs YaraMila 21-3-10. Stallgödsel till första skörden kombineras lämpligen med Sulfan.

Återväxt

Vid låga eller måttliga behov av kalium tillförs inget kalium till förstaskörd. I stället gödslas återväxten med kalium, och då passar YaraMila 22-0-12 eller YaraMila 21-3-10. Ett annat alternativ är att kombinera flytgödsel/urin med Axan eller Kalksalpeter. Vid torra eller kalla förhållanden samt när man vill ha en extra snabb effekt, är Kalksalpeter det bästa alternativet till återväxten. Men då bör svavelbehovet vara tillfredsställt till förstaskörden med hjälp av Sulfan.

Generella gödslingsrekommendationer för vall (Klicka på tabellen för större bild)

Vall gödselmedel.JPG