Gödslingsprinciper för olika växtnäringsämnen i vall


I första hand är det kväve, kalium och svavel som har stor effekt på det enskilda vallårets avkastning och kvalitet. Dessa näringsämnen kan inte förrådsgödslas över växtföljden, utan ska tillföras årligen. För kväve och kalium gäller även att den totala årsgivan måste fördelas mellan skördarna. Det årliga svavelbehovet kan antingen ges till förstaskörden eller fördelas på de olika delskördarna. Fosfor, magnesium och koppar kan däremot förrådsgödslas och justeras över växtföljden. Vid gödslingsplanering bör man tänka på hur de olika växtnäringsämnena prioriteras, se nedan.

Vall rätt mängd.JPG

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!