Gödslingsprinciper för olika växtnäringsämnen i vall


I första hand är det kväve, kalium och svavel som har stor effekt på det enskilda vallårets avkastning och kvalitet. Dessa näringsämnen kan inte förrådsgödslas över växtföljden, utan ska tillföras årligen. För kväve och kalium gäller även att den totala årsgivan måste fördelas mellan skördarna. Det årliga svavelbehovet kan antingen ges till förstaskörden eller fördelas på de olika delskördarna. Fosfor, magnesium och koppar kan däremot förrådsgödslas och justeras över växtföljden. Vid gödslingsplanering bör man tänka på hur de olika växtnäringsämnena prioriteras, se nedan.

Vall rätt mängd.JPG

Vallskörd, hand med gräs

Vad behöver dina kor och din vall?

Med hjälp av resultaten från mineraldelen i din foderanalys beräknar Vallverktyget växtnäringsstatusen.  Vallverktyget är utvecklat för vallfoder till mjölkkor samt snabbväxande nöt och lamm. 

Beräkna här